Passend onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Schoolbesturen hebben de plicht elke leerling een passende onderwijsplek te bieden. Een belangrijk begrip bij passend onderwijs is "zorgplicht". Zorgplicht begint nadat ouders bij de schriftelijke aanmelding van hun kind, hebben aangegeven dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft. In overleg met ouders onderzoekt de school wat de best passende onderwijsplek is voor het kind.
 
Basisondersteuning en extra ondersteuning
Alle scholen in het samenwerkingsverband PO Eindhoven kennen een zelfde standaard voor basisondersteuning. Hierin is beschreven welke ondersteuning iedere school standaard biedt. Voor sommige leerlingen is de basisondersteuning niet voldoende. Zij hebben extra ondersteuning nodig. Dit biedt de school aan in de vorm van een arrangement. Voor deze leerlingen stelt de school een ontwikkelingsperspectief op.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Het SOP beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op onze school worden toegelaten. We geven ook aan wat onze grenzen zijn. Wij geven aan voor welke kinderen wij wel en niet een passende plek kunnen bieden. Dit SOP is opgesteld door het team van onze school. De medezeggenschapsraad (personeel en ouders) heeft er advies over gegeven.

Hebt u vragen of onze school voor uw kind de passende plek is? Neem dan contact op met onze directeur, Arabella Ganzeman of met onze IB-er Marlies Bovers. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 040-241 03 13.

Verwijzing
Waar het in het belang van het kind nodig is, vindt, in overleg met de ouders, verwijzing plaats naar het SBO of SO. In geval van verwijzing wordt door het samenwerkingsverband een vastgestelde procedure gevolgd, waarbij een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven, onder meer gebaseerd op het oordeel van twee deskundigen.

Ons schoolondersteuningsprofiel