Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) biedt de mogelijkheid aan ouders en teamleden om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid. De MR geeft gevraagd (door de directie) of ongevraagd advies aan de directie ten aanzien van het schoolbeleid. Daarnaast zijn er een aantal onderwerpen waar de MR formeel mee moet instemmen of over moet adviseren, voordat dit beleid van kracht kan gaan. Dit is bijvoorbeeld het financieel beleid, schooltijden, schoolplan, ouderbeleid.

Het reglement van de MR kent een wettelijk kader, waarin onder andere de verkiezingen van zowel de vertegenwoordiging van de ouders als van het team is vastgelegd. Klik hier voor eigen kader medezeggenschap getekend.pdf 
 
Op onze school bestaat de MR op dit moment uit twee ouders en twee leerkrachten. Op uitnodiging van de MR is de directeur aanwezig op de vergadering. Uiteraard kunnen ook ouders  leden van de MR aanspreken en eventueel worden uitgenodigd om een onderwerp tijdens een vergadering toe te lichten. De MR vergaderingen zijn in principe openbaar. De MR bestaat momenteel uit de volgende leden:
Oudergeleding
Rajaa Talbi el Alami, zij treedt af op 17 jan.
Juliet Gagnon
Mohamed el Aater

Teamgeleding
Renske Groenemans (voorzitter)
Jolanda Buster (secretaris)

 
Aftreden vindt plaats volgens een rooster van aftreden, waarna verkiezingen worden uitgeschreven.

De eerste vergadering van het nieuwe jaar vindt plaats op 20 september. Overige vergaderdata zijn: 8 november, 17 januari, 21 februari, 11 april en 13 juni.